Galicia ON

En GALICIA ON, de Adivina Producciones para Televisión de Galicia (TVG) realicé el montaje de los programas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 77, 79, 80 (Temporada 4).

Innovar é converter as novas ideas en valor. GALICIA ON presenta a cultura innovadora nos sectores produtivos galegos, cunha introdución sobre os seus antecedentes e profundando en dous casos actuais de éxito. O programa inclúe un test coas valoracións dos consumidores ou usuarios.